O aplikacji

Dane przedstawiane w naszej aplikacji pozyskiwane są z Systemu Monitoringu Jakości Powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

System monitoringu opiera się obecnie na 3 stacjach automatycznych z czego dwie stacje mierzą poziom zanieczyszczeń pyłów PM10 i PM2,5, zaś jedna stacja mierzy tylko pył PM10. Dane ze stacji pomiarowych pobierane są automatycznie co godzinę.

Ważne! Stacje na Targówku oraz na Ursynowie są to tzw. stacje tła miejskiego. Oznacza to, że wartości pomiarów odnotowanych na tych stacjach obrazują w przybliżeniu stan powietrza dla całego miasta.

Stacja na ul. Niepodległości jest stacją mierzącą zanieczyszczenia komunikacyjne powstałe w wyniku ruchu samochodowego. Wartości pomiarów na tej stacji można odnieść do poziomów stężeń zanieczyszczeń jakie panują na innych ruchliwych ulicach w Warszawie.

 

Co to pyły zawieszone?

Pył PM10 – cząstki o średnicy 2,5-10 µm. Utrzymują się w atmosferze do kilku godzin. Pył zawieszony w powietrzu może być zbudowany, w zależności od warunków powstawania, z cząstek dymu, sadzy, popiołu, związków nieorganicznych (np. azbestu), a także metali. Powstaje przede wszystkim w procesach spalania paliw stałych i ciekłych.

Pył PM2,5 – cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Bardziej niebezpieczny od pyłu PM10, ponieważ ma zdolność przenikania przez pęcherzyki płucne, dostając się do krwioobiegu. Powoduje ogólne osłabienie układu oddechowego zwiększając zachorowalność na astmę, alergię, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). Wpływa szkodliwie na układ krwionośny przyczyniając się do wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca.

 

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłów. (Normy)

PM10

Norma dobowa stężeń pyłów PM 10 określona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008  (Dz.U.nr 47  poz. 281)

Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalny poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku.

 

PM2,5

Obecnie dla pyłu PM10 istnieje tylko norma roczna, która wynosi 25 µg/m3. Dla potrzeby stworzenia bardziej adekwatnego punktu odniesienia dla aktualnych stanów stężeń pyłu PM2,5 w powietrzu, przyjęliśmy normę dobową ustanowioną przez Światową Organizację Zdrowia WHO, która wynosi 25 µg/m3. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z powszechnie przyjętą opinią, praktycznie każdy poziom stężenia pyłu PM2,5 oddziałuje niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

Aplikacja, z której macie Państwo możliwość korzystania, informuje o aktualnych poziomach stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Substancje te wpływają wyjątkowo niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

 

Szkodliwe właściwości pyłów.

Największym zagrożeniem związanym z  pyłami zawieszonymi dla zdrowia ludzkiego są ich dwie właściwości:

  • rozmiar cząstki: cząstki pyłu PM10 jak i pyłu PM2,5 są bardzo drobne. W związku z tym, mogą wnikać do układu oddechowego i krwionośnego powodując zwiększone ryzyko zachorowań oraz ogólne osłabienie tych układów

  • skład chemiczny cząstki: na powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren)

 

WiedzaWybórLepsze Życie!

Nasza aplikacja ma na celu umożliwienie Państwu łatwego monitorowania aktualnych poziomów stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu. Dzięki temu, na podstawie aktualnej wiedzy mogą Państwo podejmować najkorzystniejsze dla Was i Waszych bliskich decyzje. Chodzi nam przede wszystkim o umożliwienie Państwu podejmowania świadomych wyborów jak i gdzie chcecie spędzać czas, kalkulując potencjalne pozytywne lub negatywne skutki Waszych decyzji.

Pamiętajcie!

Osoby wrażliwe na wysokie poziomy zanieczyszczeń powietrza planując aktywność na otwartym powietrzu powinny zwracać uwagę na to jaki jest ich aktualny poziom . Dzięki temu można uniknąć nieświadomego narażania na szwank własnego zdrowia, o które lepiej zadbać profilaktyką niż kosztownym leczeniem.