Strefy ekologiczne.Materiały pomocnicze dla gmin.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury omawiającej rolę stref ekologicznych w ograniczeniach zanieczyszczeń powietrza w miastach. Materiał został przygotowany przez Niemieckie organizacje ekologiczne specjalizujące się w kwestiach związanych z transportem oraz działaniach na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza a następnie został przetłumaczony na język polski.

Ciemna strona transportu drogowego

Jak donosi ostatni raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju    (OECD) "The cost of air pollution: Health impacts of road transport"- zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do 3,5 mln zgonów rocznie! To dużo więcej niż szacowano dotychczas. Tym samym zanieczyszczenie powietrza stało się najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów, wyprzedzając złe warunki sanitarne oraz brak czystej wody pitnej.

Polskie miasta w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy!

Francuska organizacja „Respire” w oparciu o dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza gromadzone przez Europejską Agencję Środowiskową, które to dane przesyłane są Agencji ze stacji pomiarowych zlokalizowanych w całej UE, stworzyła ranking europejskich miast w których najczęściej przekraczane są dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza. Przygotowując ranking uwzględniono takie zanieczyszczenia jak pyły zawieszone, dwutlenek azotu oraz ozon. W pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast znalazły się trzy polskie miasta Kraków, Warszawa oraz Wrocław.

List do Ministra Środowiska

W dniu 12 czerwca odbędzie się  posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, 12 czerwca 2014 r. Podczas posiedzienia dyskutowany będzie miedzy innymi projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie krajowych pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego NEC. Projekt dyrektywy zakłada wprowadzenie zobowiązań redukcji emisji dla pięciu typów substancji zanieczyszczających do roku 2020 i sześciu substancji do roku 2030, a także niewiążących celów pośrednich do roku 2025. W projekcie znalazły się również zapisy mające na celu realizację tych założeń, głównie

Strefy niskiej emisji w Krajowej Polityce Miejskiej

Konieczność stworzenia odpowiednich uregulowań prawnych umożliwiających tworzenie w miasta stref niskiej emisji została zapisana w  opublikowanej w marcu tego roku pierwszej wersji Krajowej Polityki Miejskiej.  
Krajowa Polityka Miejska jest dokumentem określającym planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego (art. 21b).

O aplikacji

Dane przedstawiane w naszej aplikacji pozyskiwane są z Systemu Monitoringu Jakości Powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

System monitoringu opiera się obecnie na 3 stacjach automatycznych z czego dwie stacje mierzą poziom zanieczyszczeń pyłów PM10 i PM2,5, zaś jedna stacja mierzy tylko pył PM10. Dane ze stacji pomiarowych pobierane są automatycznie co godzinę.

Propozycje zmian prawnych dla poprawy jakości powietrza - prezentacje z konferencji

W Polsce od wielu lat utrzymuje się niekorzystny stan jakości powietrza. Przyczyna leży przede wszystkim w tzw. niskiej emisji (mała energetyka, indywidualne paleniska, przestarzałe kotłownie i ciepłownie) oraz w transporcie samochodowym.